หน้าหลักข้อมูลวัคซีน

158,082

เป้าหมาย

More info

136,101

ยอดฉีด/Dose

More info

73,541

ยอดฉีด/คน

More info

47 %

ฉีดไปแล้ว

More info

1

เข็ม 1 73,541 คน
คิดเป็น 47 % ของเป้าหมาย

2

เข็ม 2 60,880 คน
คิดเป็น 39 % ของเป้าหมาย

3

เข็ม 3 1,680 คน
คิดเป็น 1 % ของเป้าหมาย
รายงานการฉีดวัคซีน Covid-19 แยกตามกลุ่ม
# ประเภท ประชากร ยอดฉีดเข็ม 1 ยอดฉีดเข็ม 2 คิดเป็นร้อยละ
1 บุคคลที่มีโรคประจำตัว 8,639 6,545 5,863
75.76
2 บุคลากรทางการแพทย์ 3,102 2,952 2,887
95.16
3 ประชาชนทั่วไป 85,701 39,721 33,445
46.35
4 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 24,534 17,109 14,415
69.74
5 หญิงตั้งครรภ์ 370 243 202
65.68
6 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,650 1,483 1,440
89.88
# รวม 123,996 68,053 58,252
54.88
รายงานการฉีดวัคซีน Covid-19 แยกตามประเภท
# ประเภท ประชากร ยอดฉีดเข็ม 1 ยอดฉีดเข็ม 2 คิดเป็นร้อยละ
1 โรคไตเรื้อรัง 1,086 765 651
70.44
2 โรคเบาหวาน 2,017 1,613 1,426
79.97
3 โรคอ้วน 3,128 2,164 1,937
69.18
4 โรคหัวใจและหลอดเลือด 685 543 500
79.27
5 โรคหลอดเลือดสมอง 369 280 232
75.88
6 โรคมะเร็ง 314 182 158
57.96
7 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 928 890 862
95.91
8 โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 109 106 94
97.25
9 เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,431 1,280 1,240
89.45
10 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคชายแดน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่ 6 3 3
50.00
11 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2,354 2,236 2,184
94.99
12 หญิงตั้งครรภ์ 370 243 202
65.68
13 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 24,533 17,108 14,414
69.73
14 ประชาชนทั่วไป 75,504 29,809 23,976
39.48
15 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ 748 716 703
95.72
16 นักเรียน อายุ 12-17 ปี 10,194 9,909 9,466
97.20
17 ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคชายแดน 4 0 0
0.00
18 ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคชายแดน 209 200 197
95.69
# รวม 123,989 68,047 58,245
54.88